Aluminium Centrum vraagt surseance van betaling aan

Publicatie

Houten, 10 januari 2013

Het Bestuur van de Stichting Aluminium Centrum moet tot haar grote spijt melding maken van het door haar ingediende verzoek tot surseance van betaling bij de Rechtbank te Utrecht.

De moeizame economische omstandigheden vinden ook hun weerslag bij het Aluminium Centrum. Al reeds meerdere jaren heeft het Aluminium Centrum moeite de eindjes aan elkaar te knopen, maar toch slaagde zij daar steeds weer in. In 2012 echter niet. Vanaf het moment, dat het Bestuur de indruk kreeg, dat het zittende team de financiële controle over de dagelijkse gang van zaken aan het verliezen was, heeft het Bestuur ingegrepen en er alles aan gedaan om orde op zaken te stellen. Personele reorganisatie ten behoeve van kostenreductie, alsmede het naar voren halen van tegoeden en het bestuderen van allianties met andere verenigingen hebben uiteindelijk niet het gewenste resultaat opgeleverd.

In alle eerlijkheid moet het Bestuur constateren, dat er eenvoudigweg te veel verdeeldheid bestaat bij de achterban omtrent de werving van middelen (aard en wijze) ten behoeve van het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlandse Aluminium Centrum. Dit heeft zich geuit in vele opzeggingen eind 2012. Deze verdeeldheid heeft ook parten gespeeld bij besprekingen met externe financiers.

Het Bestuur heeft tot surseance van betaling verzocht, daar de boedel van het Aluminium Centrum, na verkoop van het pand, mogelijk een doorstart toelaat. Echter, ter overbrugging van de benodigde tijd voor een dergelijke verkoop van het pand, ziet het Bestuur geen financiële middelen tot haar beschikking.

Het Bestuur dankt de deelnemers en begunstigers die wel hebben meegewerkt en hebben bijgedragen aan een “recovery-plan”. Mocht de surseance tot een faillissement leiden, vraagt het Bestuur haar deelnemers en begunstigers vriendelijk te kijken of zij een mogelijke werkplek voor de negen werknemers van het Aluminium Centrum weten. Deze medewerkers treft geen blaam en zijn goede arbeidskrachten.

Het Bestuur

Naschrift:

Bouwschadeherstel betreurt de gang van zaken en hoopt voor het bestuur van Aluminium Centrum en haar medewerkers dat een doorstart mogelijk wordt gemaakt.